ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
อำเภอ:
หลักสี่
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
70 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2016-01-14
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2016-01-14
งบประมาณที่ใช้:
70,000 บาท
ความพึงพอใจ:
85%

รายละเอียดกิจกรรม

เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่สู่การเรียนรู้ขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสร้างการรับรู้ของสังคมในวงกว้าง พร้อมทั้งเพื่อสรุปเป็นประเด็นเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 82 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม