ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อำเภอ:
หลักสี่
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
80 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-03-03
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-03-03
งบประมาณที่ใช้:
3,930 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

1. เพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยเฉพาะอนุสัญญาของ (ILO) ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง 2. เพื่อแลกเปลี่ยนและรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและท่าทีของ กสม. ในการช่วยเหลือคนทำงานให้มีสภาพการดำรงชีวิตและการทำงานที่ดี (decent work) ที่สอดคล้องตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านนี้ที่ไทยเป็นภาคีและตามอนุสัญญาของ ILO ฉบับที่ 87 ว่าด้วยการเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง

คณะกรรมการ

  1. นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 67 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม