ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อำเภอ:
หลักสี่
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
50 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-01-08
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-01-08
งบประมาณที่ใช้:
25,000 บาท
ความพึงพอใจ:
85%

รายละเอียดกิจกรรม

เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่สู่การเรียนรู้ขององค์กรและผลักดันเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาระบบการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 61 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม