ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท
อำเภอ:
เมืองปทุมธานี
จังหวัด:
ปทุมธานี
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
150 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-07-23
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-07-24
งบประมาณที่ใช้:
779,282 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอ ต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชน” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชน อีกทั้งเป็นการรับฟังความคิดเห็นของภ

คณะกรรมการ

  1. นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 84 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม