ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
อำเภอ:
เมืองนครพนม
จังหวัด:
นครพนม
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
400 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-08-28
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-08-28
งบประมาณที่ใช้:
134,610 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน บทบาท หน้าที่ และงานบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ๒. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตราการกลไกในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน(นักศึกษา)ในกระบวนการยุติธรรม และส่งเสริมความรู้ในด้านกฎหมายขั้นพื้นฐาน สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 1 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม