ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อำเภอ:
กันทรวิชัย
จังหวัด:
มหาสารคาม
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
120 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-08-16
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-08-17
งบประมาณที่ใช้:
195,740 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมการทำงาน ด้านการปกป้อง คุ้มครองและส่งเสริมการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของเครือข่าย ทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ และภาคปรชาสังคม จึงร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเครือข่ายในพื้นที่ภาคอีสาน จัดโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ มนุษย์-สังคม ภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๔ นิเวศวัฒนธรรมอีสานกับงานพัฒนา : “ทุกข์ของคนอีสานในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง” เพื่อสร้าง “พื้นที่” ทางความคิด และพื้นที่การทำงาน ที่เป็นรูปธรรมระหว่าง งานวิชาการที่ต้องรับใช้สังคม งานพัฒนา-นักพัฒนา และชาวบ้าน ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย และสามารถร่วมกันวิเคราะห์บทเรียนในประวัติศาสตร์การพัฒนา สถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนทางออกของ “อีสาน” ท่ามกลางกระแสการพัฒนาปัจจุบัน - อนาคต

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 1 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม