ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อำเภอ:
เมืองสุรินทร์
จังหวัด:
สุรินทร์
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
200 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-08-15
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-08-16
งบประมาณที่ใช้:
123,720 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกอบรมตนให้เป็นคนดีตามหลักสิทธิมนุษยชน ๒. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเห็นความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน ๓. เพื่อให้นักศึกษานำหลักสิทธิมนุษยชนไป

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 1 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม