ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนคร อุดรธานี ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
042-344356
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-11-30
ที่อยู่:
138/8 ถ.บ้านเหล่าชุมชนเทศบาล ต.หมากแข้ง อ.เทศบาลนครอุดรธานี 41000
อำเภอ:
เมืองอุดรธานี
จังหวัด:
อุดรธานี
หมายเหตุ:
-ช่วยเหลือคณะกรรมการชุมชนเรื่องฌาปณกิจ -เจ็บป่วยจัดทำโครงการร่วมงานกับหน่อยงานราชการเทศบาล อุดรธานี -งานประชาสัมพันธ์(หอกระจ่ายข่าว)กิจกรรม งานประเพณีของจังหวัด -วิทยุชุมชน กองทุนหมู่บ้าน -โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริฏภค -โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลระยะหนึ่งล้านบาท(ธนาคารขยะ)
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
-จัดตั้งชมรมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครอุดรธานี โดยชุมชน 50 ชุมชนร่วม -จัดตั้งชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมููลฐาน อ.ส.ม โดย อ.ส.ม. ทั้ง50 ชุมชนร่วม -จัดตั้งโครงการสาธิตสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนกำลังต่ำ 10 กิโลเมตร -อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ F.M. ของชุมชนในเทศบาลนครอุดรธานี -จัดตั้งโครงการพัฒนาคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลนครอุดรธานี -จัดตั้งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละหนึ่งล้านบาทโดยทำโรงคัดแยกขยะ -จัดตั้งชมรมฌาปณกิจ ชุมชนเทศบาลนครอุดรธานี โดยมี 50 ชุมชนเข้าร่วม -จัดตั้งโครงการช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยมี 50 ชุมชนเข้าร่วม -จัดตั้งโครงการเพื่อนใหม่ เด็กจรจัด เด็กเร่ร่อน เด็กติดยาเสพติดและสารระเหย -ช่วยเหลือและร่วมกิจกรรมงานบุญ งานประเพณีท้องถิ่นและหน่อยงานเทศบาลโดยยึดชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนรัฐบาล
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดอุดรธานี

ผู้ประสานงาน

 1. ค.ต.ธงชัย วัฒนพจน์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 138/8 ถ.บ้านเหล่าชุมชนเทศบาล ต.หมากแข้ง อ.เทศบาลนครอุดรธานี 41000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 042-344356

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 4. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 5. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม