ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์การมหาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Community Organizations Development Institute (Public Organization) ()
โทรศัพท์ 1:
0237883009
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2718 0937
อีเมล์:
codi@codi.or.th
เว็บไซต์:
http://www.codi.or.th
วันก่อตั้งองค์กร:
2000-07-27
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-08
ที่อยู่:
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
อำเภอ:
บางกะปิ
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. เพื่อสนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน ทั้งในเมืองและชนบท 2. เพื่อให้มีการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การพัฒนาองค์กรชุมชน 2. การสร้างการยอมรับและรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน 3. การเงิน สินเชื่อ และเศรษฐกิจชุมชน 4. การพัฒนาประชาสังคม และความร่วมมือ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 2044/28-33 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง
  อำเภอ : ห้วยขวาง
  รหัสไปรษณีย์ : 10320
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 2. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 3. ถิ่นกำเนิด
 4. เชื้อชาติ
 5. สถานะของบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า
 2. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม