ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิส่งเสริมสันติวิธี ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
The Peace Way Foundation ()
โทรศัพท์ 1:
0 2234 6674
โทรศัพท์ 2:
0 9133 3132
โทรสาร:
0 2631 0133
อีเมล์:
durham@mozart.inct.co.th
เว็บไซต์:
http://www.burmaissues.org/
วันก่อตั้งองค์กร:
2001-09-27
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-09
ที่อยู่:
1/11 ซอยนิพัฒน์2 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
อำเภอ:
บางรัก
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้เพื่อหาทางลดความขัดแย้งด้านต่างๆด้วย สันติวิธีตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้นานาชาติที่เป็นสากล 2. แสวงหาแนวทางและพัฒนารูปแบบวิธีการด้านสันติวิธีที่สอดคล้องกับท้องถิ่น 3. เพื่อสร้างความเข้าใจและทักษะสันติวิธีให้ผู้ทำงานด้านสันติภาพ 4. แลกเปลี่ยนความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายคนทำงานด้านสันติวิธี 5. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสันติวิธีของกลุ่มและองค์กรในท้องถิ่น
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ผลิตสื่อและเผยแพร่ข้อมูล,ความรู้,ข่าวสาร ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจแนวทางสันติวิธี เป็นภาษาไทย อังกฤษ 2. เป็นศูนย์ข้อมูลและเก็บรวบรวมสิ่งพิมพ์,ภาพถ่าย,เทปคาสเส็ท,สื่อวีดีโอ
ประวัติโดยย่อ:
ด้วยตระหนักและห่วงใยในปัญหาความรุนแรงในพม่า ซึ่งได้ดำเนินสืบเนื่องมาตลอดกว่า ๕๐ ปี จนกระทั่งแนวทางการใช้ความรุนแรงและปฏิบัติการทางทหารได้ฝังรากลึกในชุมชนหลากชาติพันธุ์หลายท้องถิ่น กลุ่มคนเล็กๆ กลุ่มหนึ่งจึงได้มารวมตัวกันในปี พ . ศ . ๒๕๓๓ เพื่อร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพในประเทศพม่าในระดับรากหญ้า นับจากวันนั้น โครงการหลากหลายได้รับการพัฒนาขึ้น โดยมุ่งแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนที่หลากหลายในประเทศพม่า โดยสันติวิธี กระทั่งปี พ . ศ . ๒๕๔๔ โครงการเล็กๆ ของกลุ่มคนเล็กๆ จึงได้ขยายงานและจัดตั้งเป็น ” มูลนิธิส่งเสริมสันติวิถี ” ซึ่งมีเป้าหมายระยะยาวในการสนับสนุนให้เกิดความยุติธรรมและสันติภาพแห่งมนุษย์ชาติ

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

  1. นางชุติมา ทองบุราณ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 1/11 ซอยนิพัฒน์2 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2234 6674

ประเภทสิทธิ

  1. ความคิดเห็นทางการเมือง
  2. การศึกษาอบรม
  3. สิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป