ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Northern Peasant Federation (NPF)
โทรศัพท์ 1:
053810780
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
053810780
อีเมล์:
npf_thai@yahoo.com
เว็บไซต์:
http://www.landjustice4thai.org
วันก่อตั้งองค์กร:
1999-10-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
77/1 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ
อำเภอ:
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
1. สนับสนุนการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรรายย่อยในการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของเกษตรกร 2. เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากนโยบาย กฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตเกษตรกร 3. เพื่อพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร 4. เพื่อศึกษาและรณรงค์เผยแพร่ปัญหาของเกษตรกรสู่สาธารณะ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. หนุนช่วยการเรียกร้อง/การแก้ไขปัญหาของสมาชิก ในกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน 2. เสริมสร้างการรวมตัวของกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรต่างๆ เพื่อสร้างพลังในการรณรงค์ผลักดันเชิงนโยบาย 3. ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรระดับพื้นที่และระดับนโยบาย
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดเชียงราย
 2. จังหวัดเชียงใหม่
 3. จังหวัดน่าน
 4. จังหวัดพะเยา
 5. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 6. จังหวัดลำปาง
 7. จังหวัดลำพูน

ผู้ประสานงาน

 1. นายทวี จันทร์สกุล (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 119/32 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5381 0101
 2. ดิเรก กองเงิน (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 51 ม.2 ต.แม่แฝก
  อำเภอ : สันทราย
  รหัสไปรษณีย์ : 50290
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0892627133
 3. ประยงค์ ดอกลำไย (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 77/1 ม.5
  อำเภอ : เมืองเชียงใหม่
  รหัสไปรษณีย์ : 50200
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0818813270
  อีเมล์ : npf_thai@hotmail.com

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
 3. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 4. สิทธิในการจัดการที่ดิน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เกษตรกร/ชาวประมง
 2. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 3. กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า
 4. ประชาชนทั่วไป