ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
053-278-334
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
053-283-*609
อีเมล์:
searin@chmail.loxinfo.co.th
เว็บไซต์:
http://www.searin.org
วันก่อตั้งองค์กร:
1999-03-14
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
78 หมู่ 10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ
อำเภอ:
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
1.สนับสนุนชุมชนในการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและร่วมในกระบวนการตัดสินใจในโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำ 2.ส่งเสริมนโยบายการจัดการน้ำซึ่งให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสีงคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 3.ดำเนินการให้เกิดเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชนอื่นๆ 4.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาภูมิปัญยาท้องถิ่น
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1.รวมแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูลกลับกลุ่มสัมชชาคนจน 2.สนับสนุนองค์กรชาวบ้านในการทำงานวิจัยท้องถิ่น
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประสานงาน

 1. นายไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 78 หมู่ 10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ
  อำเภอ : เมืองเชียงใหม่
  หมายเลขโทรศัพท์ : 053-278-334

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 4. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป