ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิฮักเมืองน่าน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Hak Muang Nan Foundation ()
โทรศัพท์ 1:
0 5477 2530
โทรศัพท์ 2:
086-9169331
โทรสาร:
0 5477 2530
อีเมล์:
hmn2001@yahoo.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1981-12-05
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
96 วัดอรัญญาวาส ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
อำเภอ:
เมืองน่าน
จังหวัด:
น่าน
หมายเหตุ:
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งแก่คนเมืองน่าน โดยไม่แยกเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา 2. เพื่อส่งเสริมให้มีการดำรงรักษาสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนท้องถิ่น 4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือมีส่วนร่วมกับองคกรอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ด้านสิทธิ 2. จัดเวทีสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชนรากหญ้า 3. ผลักดันกฎหมายป่าชุมชนร่วมกับเครือข่ายป่าทั่วประเทศไทย
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดน่าน

ผู้ประสานงาน

 1. นายสำรวย ผัดผล (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 086-9169331

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 3. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 4. เชื้อชาติ
 5. สถานะของบุคคล
 6. ความเชื่อทางศาสนา
 7. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม