ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.)
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Foundation for Children with Disabilities ()
โทรศัพท์ 1:
0 2539 9706
โทรศัพท์ 2:
0 2539 9958
โทรสาร:
0 2539 2916
อีเมล์:
fcd@hoytakpoolom.org
เว็บไซต์:
http://www.fcdthailand.org/
วันก่อตั้งองค์กร:
2001-07-13
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2016-06-30
ที่อยู่:
546 ซอยลาดพร้าว 47 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง
อำเภอ:
วังทองหลาง
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
- ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กพิการทั่วไปให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามสมควร - ให้การศึกษาแก่ชุมชนและบุคคลกรที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาความพิการ การช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กพิการและการมีทัศนคติที่ดีต่อเด็กพิการ - สนับสนุนให้มีและดำเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ ฟื้นฟูเด็กพิการ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อหารูปแบบและกลวิธีที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการและให้ข้อมูลผู้ที่สนใจ - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวในชุมชนมีความมั่นคง อบอุ่น มีศักยภาพเพียงพอที่จะป้องกันและฟื้นฟูเด็กพิการ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:
รับรองครั้งที่ 1 วันที่ 29 สิงหาคม 2550 สิ้นสุด 28 สิงหาคม 2553

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ชื่อความร่วมมือพิเศษ:
องค์การที่ได้รับการรับรองเป็นองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
วันที่เริ่มทำ:
30/06/2016
วันที่สิ้นสุด:
29/06/2019

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกรุงเทพฯ
 2. จังหวัดนครนายก
 3. จังหวัดนครปฐม
 4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 5. จังหวัดนนทบุรี
 6. จังหวัดปทุมธานี
 7. จังหวัดสมุทรปราการ
 8. จังหวัดสมุทรสงคราม
 9. จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ประสานงาน

 1. นพ.ประพจน์ เภตรากาศ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 546 ซอยลาดพร้าว 47 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
  อำเภอ : วังทองหลาง
  รหัสไปรษณีย์ : 10310
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2539 9706
  หมายเลขโทรสาร : 0 2539 2916
  อีเมล์ : fcd@hoytakpoolom.org

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 3. ความพิการ
 4. สิทธิและเสรีภาพในชีวิต และร่างกาย

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็ก
 2. คนพิการ