ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
หน่วยงานรัฐ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Institute of Social and Economic Policy ()
โทรศัพท์ 1:
0-2937-4723-26
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2937 4732
อีเมล์:
webmaster@isepthailand.com
เว็บไซต์:
http://www.isepthailand.com
วันก่อตั้งองค์กร:
1998-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-03
ที่อยู่:
3300/3 ตึกช้าง อาคารเอ ชั้น14 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
อำเภอ:
จตุจักร
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 2545-2542
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1.เพื่อดำเนินการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ นโยบาย และมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย 2.เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลงานวิชการ/งานวิจัย/ให้บริการที่ปรึกษา รวมทั้งเป็นสถาบันให้คำปรึกาษาและสนันสนุนผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ให้มีทางออกและแก้ปัญหาที่ถูกหลักและได้ผลต่อระบบเศรษฐกิจ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

  1. นายสิทธิพร ดาดาษ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 3300/3 ตึกช้างเอ ชั้น 14 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2937-4723-26
    อีเมล์ : sitipord@ispthailand.com

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป