ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Biodiversity and Community Right Action Thailand ()
โทรศัพท์ 1:
0 2952 7371
โทรศัพท์ 2:
0 2952 7953
โทรสาร:
0 2952 7371
อีเมล์:
studio@biothai.net
เว็บไซต์:
http://www.biothai.org/
วันก่อตั้งองค์กร:
1995-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-04
ที่อยู่:
801/8 ซอยงามวงศ์วาน 27 ซอยย่อย 5 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางกะสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
อำเภอ:
เมืองนนทบุรี
จังหวัด:
นนทบุรี
หมายเหตุ:
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย กฎหมาย และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค 2. สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และชุมชนท้องถิ่น ในการอนุรักษ์และชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จากความหลากหลายทางชีวภาพ 3. ผลักดันรณรงค์ เผยแพร่ทิศทางนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ โดย การจัดเวทีสาธารณะ ประชุม สัมมนา
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

  1. นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
  3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
  4. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
  5. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
  6. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
  2. เกษตรกร/ชาวประมง