ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
022778811
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2016-03-02
ที่อยู่:
๑๔๕/๖-๗ ซ.วิภาวดี ๒๐ ถ.วิภาวดี
อำเภอ:
จตุจักร
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ให้บริการปรึกษาและแนะนำด้านสุขภาพจิตและปัญหาชีวิตกับประชาชนทุกเพศ ทุกวัยเพื่อลดความตึงเครียดและส่งเสริมสนับสนุนแต่ละบุคคลให้สามารถดูแลปกป้องตนเองด้านอารมณ์และรักษาสุขภาพกาย พัฒนาระบบโครงสร้างการติดต่อสื่อสารของวัฒนธรรมไปสู่รูปแบบ TWO – WAY COMMUNICATION เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ส่งเสริมศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสตรีศึกษาด้าน “สิทธิและความเสมอภาค” โดยเป็นสถาบันการศึกษาด้านจิตวิทยา การสื่อสาร และให้ความรู้ด้านปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคมโดยทั่วไป เป็นศูนย์ข้อมูลด้านแรงงาน การศึกษา และการช่วยป้องกันหญิงไทย ไม่ให้ถูกหลอกลวงหรือต้องตกเป็นเหยื่อบรรดามิจฉาชีพ โดยการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวต่างจังหวัดที่จะอพยพเข้าในกรุงเทพฯ ให้มีการปรับตัวเข้าหาสภาวะแวดล้อมใหม่ ได้ดีกว่าเดิม และดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ส่งเสริม ร่วมมือและประสานงานกับองค์การการกุศลอื่นๆ โดยเฉพาะด้านครอบครัว สตรี และเด็ก ทั้งนี้ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์จัดส่งรายงานประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ มีการดำเนินงานดังนี้ ผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ๑. ศูนย์ฮอทไลน์กรุงเทพ ๒. ศูนย์ฮอทไลน์เชียงใหม่และบ้านของวันพรุ่งนี้ ๓. สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์ ๑. ศูนย์ฮอทไลน์กรุงเทพ ให้บริการต่อเนื่อง คือบริการให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ จดหมาย/อีเมล์ และเว็ปไซต์ผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน และบริการวิชาการ แต่จำกัดปริมาณลงมากกว่า ๓-๔ ปีที่ผ่านมา ยกเว้นบริการผ่านทางเว็ปไซต์ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนบริการนัดมาพบที่ศูนย์ฮอทไลน์และการออกเยี่ยม นอกสถานที่ งดให้บริการชั่วคราว ๒. ศูนย์ฮอทไลน์เชียงใหม่และบ้านของวันพรุ่งนี้ ในปีงบประมาณทั้ง ๒๕๕๖ –๒๕๕๗ ยังคงขาดแคลนงบประมาณจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ ส่วนบริการทางโทรศัพท์ยังให้บริการตามปกติ แต่งดการให้บริการนอกสถานที่ และส่วนบ้านพักชั่วคราวสำหรับผู้หญิงและเด็กติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และผู้หญิงในภาคเหนือที่ต้องการพึ่งพิงเป็นการฉุกเฉิน ได้งดให้บริการทั่วไปเข้าสู่ปี ๘ เพราะข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากร ๓. สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์ ให้บริการฝึกอบรมนักวิชาชีพทางจิตวิทยาและบริการสังคมไปตามปกติ โดยมีการฝึกอบรมในหลักสูตร เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำเด็กและวัยรุ่นการให้คำปรึกษาแนะนำเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว การให้คำปรึกษาแนะนำเอชไอวี/เอดส์ การบริหารดูแลที่บ้าน การให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น องค์กรพัฒนาเอกชนในไทย จำนวนประมาณ ๒๐๐-๒๑๐ คน หน่วยงานราชการและองค์การพัฒนาเอกชนจากเอเชีย แอฟริกา และโอเชียเนีย เป็นต้น จำนวนประมาณ ๒๐-๒๕ คนต่อปี ส่วนที่น่าสนใจคือ มีหน่วยงานราชการบางแห่งได้เข้ามาให้มูลนิธิจัดหารฝึกอบรมให้คำปรึกษาแนะนำทางจิตวิทยาแก่บุคลากร ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย