ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
026171530
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2016-02-10
ที่อยู่:
๑๒๒/๔ ซ.เรวดี ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน
อำเภอ:
พญาไท
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
เป็นศูนย์กลางประสานงานทางวิชาการและประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย เผยแพร่ความรู้ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รับรองมาตรฐาน บัญญัติศัพท์ และประมวลการปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพ ประสานงานทางวิชาการร่วมกับสถาบันอื่นๆทั้งในและนอกประเทศ ส่งเสริมระดมความรู้ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในเกิดประโยชน์ต่อชาติในด้านสภาพแวดล้อม การสุขาภิบาล การประปา การสาธารณสุข การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดของเสีย การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม การจัดการด้านขยะ การอาชีวอนามัย การดับเพลิง และรักษาสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:
ผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๖ ๑. งานโครงการ มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ หรือกิจการที่อาจเกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จำนวน ๒ ครั้ง โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการให้กับการเคหะแห่งชาติ การพัฒนาศูนย์วิชาการ และองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการสื่งแวดล้อม ดำเนินการให้กับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๒. การจัดประชุมและสัมมนา มีการจัดประชุมสัมมนา ร่วมกับองค์กรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี ๒๕๕๖ มีการประชุมและสัมมนา จำนวน ๗ ครั้ง ๓. งานบริการสังคม และความร่วมมือกับวิชาชีพต่างๆ ผู้แทนสมาคมได้รับเชิญให้เป็นคณะทำงาน หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมาธิการ และได้เข้าร่วมในการประชุม หรือให้ความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยในปี ๒๕๕๖ ได้รับเชิญจำนวน ๓๕ ครั้ง รายงานผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๗ ๑. งานโครงการ มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ หรือกิจการที่อาจเกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาแนวทางการออกแบบและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนขนาดใหญ่ และการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ภายในโครงการของการเคหะแห่งชาติ โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการให้กับการเคหะแห่งชาติ การพัฒนาศูนย์วิชาการ และองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการสื่งแวดล้อม ดำเนินการให้กับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๒. การจัดประชุมและสัมมนา มีการจัดประชุมสัมมนา ร่วมกับองค์กรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี ๒๕๕๗ มีการประชุมและสัมมนา จำนวน ๑๓ ครั้ง ๓. งานบริการสังคม และความร่วมมือกับวิชาชีพต่างๆ ผู้แทนสมาคมได้รับเชิญให้เป็นคณะทำงาน หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมาธิการ และได้เข้าร่วมในการประชุม หรือให้ความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยในปี ๒๕๕๗ ได้รับเชิญจำนวน ๕๓ ครั้ง

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย