ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
029412320
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
ppat.bkk@gmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2016-03-02
ที่อยู่:
๘ ซ.วิภาวดีรังสิต ๔๔ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
อำเภอ:
จตุจักร
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
เพื่อเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมตลอดจนให้บริการ เรื่องวางแผนครอบครัว อนามัยเจริญพันธุ์ เพศศึกษา ชีวิตครอบครัว และพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ประชาชนทั่วไป หรือบุคคลตามโครงการ รวมทั้งกระตุ้นและสนับสนุนให้ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวของตนเพื่อเพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิตในแต่ละครอบครัว ชุมชน และประเทศ กระตุ้นและส่งเสริมให้หน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐตระหนักมากยิ่งขึ้นในเรื่องปัญหาประชากร การพัฒนาคุณภาพประชากร และร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับหน่วยงานเอกชน และรัฐ รวมทั้งสถาบันอื่นทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เดียวกัน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยจัดส่งรายงานประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ตามแผนกลยุทธ์ ๗ ด้าน คือ ๑. วัยรุ่นและเยาวชน ๒. โรคเอดส์ ๓. การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ๔. การเข้าถึงความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ๕. การสร้างการยอมรับและสนับสนุน ๖. ผู้สูงอายุ ๗. การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ๑. วัยรุ่นและเยาวชน ให้เยาวชนเข้าถึงความรู้ข่าวสารเรื่องสิทธิในสุขภาพทางเพศ อนามัยการเจริญพันธุ์ และการป้องกันสารเสพติดอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและบริการให้เยาวชนมีทักษะชีวิตสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองให้พร้อมรับสภาพปัญหาที่สอดคล้องประเพณีวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมทัศนคติที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาศักยภาพของวัยรุ่นและเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและชุมชน โครงการ - เยาวชนไทยใส่ใจอนามัยการเจริญพันธุ์และป้องกันยาเสพติด - ป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตกุ้งและอาหารทะเล จ.สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราช ๒.โรคเอดส์ มุ่งเน้นให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการรู้จักป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี โดยให้ความรู้วิธีต่างๆ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ปลอดภัย ลดการตั้งข้อรังเกียจและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ รวมทั้งได้รับการพิทักษ์สิทธิและการเพิ่มโอกาสในทางเศรษฐกิจ การอยู่รวมกันกับผู้ติดเชื้อในชุมชน และการช่วยเหลือและดูแลสุขภาพเบื้องต้นของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยเอดส์ โครงการ - การจัดการปัญหาเอดส์ สู่กระบวนการกระจายอำนาจ - ดูแลช่วยเหลือแบบครอบคลุมทั้งด้านการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาทุกด้าน และป้องกันทางสังคม ๓. การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การส่งเสริมให้หญิงและชายมีสิทธิที่จะเลือก รับบริการป้องกันการตั้งครรภ์ที่เหมาะสม พร้อมกันให้ชายมีส่วนร่วมการป้องกันการตั้งครรภ์อย่างจริงจัง สามารถตัดสินใจและรับบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย ต่อระบบอนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว เพศศึกษา การลดความเสี่ยง การป้องกันโรคเอดส์มุ่งพัฒนาการให้บริการปรึกษาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมให้มีคุณภาพและ เป็นมิตรกับผู้ใช้บริการ รวมทั้งให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน สถานประกอบการ คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานและองค์กรต่างๆ โครงการ บริการให้คำปรึกษาอนามัยการเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ๔.การเข้าถึงความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อขยายขอบเขตการเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการวางแผนครอบครัว ให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่พร้อมกับเพิ่มคุณภาพของหน่วยบริการ บุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์ ด้วยการให้บริการทางคลินิก ๑๐ แห่ง ในกรุงเทพฯ โครงการ - บริการวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบผสมผสาน - ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์แก่ ผู้หนีภัยจากการสู้รบ และประชากรชายขอบแนวชายแดนไทย-พม่า ๕.การสร้างการยอมรับและสนับสนุน เล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อให้งานด้านการยอมรับและสนับสนุนมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสนับสนุนจากประชาชน โดยมีจุดหมาย คือ การลดอุปสรรค์ทางด้านสังคม วัฒนธรรม ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ และกฎหมาย โครงการ เผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ๖. ผู้สูงอายุส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งในเขตเมืองและชนบทให้ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าเหมาะกับวัย และการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ พร้อมกับสร้างความตระหนักให้เกิดการยอมรับในชุมชน สังคมแวดล้อม รวมทั้งบุคคลในครอบครัวกับสภาวะของผู้สูงอายุ โครงการ เสริมสร้างความเข็มแข็งแก่ประชากรผู้เข้าสู่วัยสูงอายุ ๗. การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาบุคลากรให้ทำงานอย่างประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลให้ทันสมัย และจัดให้มีการประเมินผลและปรับปรุงให้เหมาะสมตามแผนงานและงบประมาณ โครงการ พัฒนาองค์กรและทรัพยากร
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป