ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
หน่วยงานรัฐ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
02 582 1267
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-12-10
ที่อยู่:
78/10 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด 1 ถนนติสานนท์ ตำบลตลาด
อำเภอ:
ปากเกร็ด
จังหวัด:
นนทบุรี
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:
เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ สังกัดสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นสถานแรกรับเด็ก สถานรองรับผู้ถูกกระทำและผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว และสถานรับตัวชั่วคราวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรือชุมชนได้ เช่น ถูกล่วงละเมิดทางเพศ สตรีถูกกระทำความรุนแรง ตั้งครรภ์นอกสมรส ถูกทอดทิ้ง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ คุ้มครอง ฟื้นฟู ปรับสภาพ ก่อนส่งต่อให้ความช่วยเหลือ หรือสงเคราะห์ตาม ความเหมาะสม หรือคืนสู่ครอบครัว สังคมได้ตามปกติ ตลอดจนประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและสตรีอย่างเป็นระบบ และ มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีภารกิจในเชิงรุก โดยเป็นหน่วยงานรับแจ้งข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อน และให้คำแนะนำปรึกษาแก่เด็ก สตรี และครอบครัวที่ประสบปัญหา ผ่านสายด่วนศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC (One Stop Crisis Center) อีกทั้งยังริเริ่มจัดทำนวัตกรรมการให้บริการแก่ประชาชน คือ “การติดตามบุคคลพลัดหลงโดยใช้ระบบ Biometrics (Smart Scan)” ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลทางชีวภาพของกลุ่มเสี่ยงต่อการพลัดหลง เช่น ผู้สูงอายุโรคอัลไซเมอร์ กลุ่มเด็กพิเศษ และผู้ป่วยจิตเวช นำมาเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการแสดงตน และเชื่อมโยงข้อมูลของญาติหรือผู้ดูแลสำหรับการติดต่อประสานส่งกลับ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และติดตามกลุ่มเสี่ยงต่อ การพลัดหลง เป็นการลดการนำส่งผู้เข้าสถานสงเคราะห์ ซึ่งถือเป็นงานสำคัญด้านการปกป้อง สิทธิมนุษยชน

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย