ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สถาบันอ้อผะหญา ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
053-485-392
โทรศัพท์ 2:
088-263-4729
โทรสาร:
053-485-392
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
เลขที่ 118 หมู่ที่ 7 ตำบลช่างเคิ่ง
อำเภอ:
แม่แจ่ม
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
  3. เชื้อชาติ
  4. สิทธิและสถานะของบุคคล
  5. การศึกษาอบรม

กลุ่มเป้าหมาย

  1. กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า
  2. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
  3. ประชาชนทั่วไป