ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
ภาคธุรกิจเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์คนฮักท้องถิ่น ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
083 566 2724
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2013-12-10
ที่อยู่:
99 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
อำเภอ:
เมืองเชียงราย
จังหวัด:
เชียงราย
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:
เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์คนฮักท้องถิ่น เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปลายปี ๒๕๕๑ เกิดขึ้นจากการรวมตัวของพี่น้อง 4 หมู่บ้านในตำบลเวียงเหนือ เพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลขนาด 9.4 เมกะวัตต์ในพื้นที่ เนื่องจากการก่อสร้างมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรม ที่สำคัญคือ ชาวบ้านไม่ได้รับการชี้แจงข้อมูลทั้งข้อดีและข้อเสียจากผลกระทบการก่อสร้าง โดยพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าอยู่ใกล้กับชุมชน เป็นพื้นที่ทางการเกษตรกรรม ที่มีระบบชลประทานและมีลำเหมืองไหลผ่าน ซึ่งชาวบ้านใช้ประโยชน์เพื่อทำการเกษตรตลอดทั้งปี อีกทั้งตั้งอยู่ใกล้กับโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชุมชน การรวมกันต่อสู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พื้นที่ชุมชนของตนเองไม่ให้ถูกทำลายและรักษาเอกลักษณ์ ความเป็นท้องถิ่นไม่ให้ สูญหายและถูกกระทำจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ของชุมชนในทุกรูปแบบ แม้ว่าจะเผชิญกับการข่มขู่ คุกคาม จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลตลอดมานับตั้งแต่เริ่มรวมตัวคัดค้าน แต่เนื่องจากคนในชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีพลังเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน จึงทำให้เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์คนฮักท้องถิ่น สามารถรณรงค์ปกป้องพื้นที่ของชุมชน ไม่ให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านไตรแก้วได้สำเร็จ จนทำให้ศาลปกครองสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ดังกล่าว และสามารถใช้เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างในการรวมพลังของคนในเครือข่าย และชุมชนในการปกป้องพื้นที่ทำกินของตนเอง ทำให้เป็นที่ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหน่วยงานภาคประชาชน สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียง

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย