ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
หน่วยงานรัฐ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
02 141 4000
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2013-12-10
ที่อยู่:
120 หมู่ที่3 ชั้น 2-4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
อำเภอ:
หลักสี่
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นองค์กรของรัฐ ตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย สปสช.ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและด้วยการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สปสช. จึงได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลังมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ถึง ปี ๒๕๕๔ นอกจากนี้ สปสช.ได้พัฒนาโครงสร้างการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่โดยจัดตั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ด้วยความสัมพันธ์แบบ partnership ในฐานะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อก้าวไปให้ถึงจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจและผู้ให้บริการมีความสุข” เนื่องจาก สปสช. มีหน้าที่ตามกฎหมายในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเสนอเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนถูกละเมิดสิทธิจากการรับบริการสาธารณสุข สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิเพื่อให้ประชาชนรับรู้สิทธิเข้าถึงสิทธิ และได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย สปสช. จึงได้จัดช่องทางการให้บริการสอบถามข้อมูลสิทธิประโยชน์ของประชาชน ให้คำแนะนำในการใช้บริการ รับเรื่องร้องเรียน ประสานงานแก้ไขปัญหาและคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งทางสายด่วน ๑๓๓๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง สปสช.สาขาเขต สปสช.สาขาจังหวัด ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาล ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน และประสานงานกับศูนย์ร้องเรียนของจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยด้วย จากมาตรการและแนวทางการดำเนินงานเป็นระบบ ทำให้ สปสช. บรรลุเป้าหมายในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่กำหนดในทุกปี (กำหนดให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำการ ร้อยละ ๙๗) สามารถประสานให้ผู้ที่ถูกเรียกเก็บเงินโดยไม่มีสิทธิ ให้ได้รับคืนเงินโดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๗๕๗ ราย เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๘๐,๔๓๒ บาท ได้รับความไว้วางใจและได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกลางในการจัดธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข เช่น การใช้สิทธิกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ๓ กองทุน การจัดสวัสดิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสถานการณ์อุทกภัย เมื่อปี ๒๕๕๔ ส่งผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุข แต่ สปสช. ยังคงทำหน้าที่ประสานเครือข่ายและหาช่องทางให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพ และระบบสามารถดำเนินการต่อไปได้ จนทำให้ผู้ป่วยทั้งไตวายเรื้อรังและฉุกเฉินยังคงได้รับการบริการรักษาผ่านโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างเหมาะสม การจัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทำให้ทุกโรงพยาบาลตื่นตัวในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้ใช้บริการมากขึ้น ทั้งการปรับปรุงสถานที่ การให้บริการข้อมูล คำแนะนำ รวมถึงการแก้ปัญหา เพื่อคุ้มครองสิทธิที่ประชาชนจะได้รับในการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ยัง สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยให้ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการรับเรื่องและแก้ไขเรื่องร้องเรียน

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย