ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมเพื่อนชีวติ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0817881918
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
145 หมู่ 7 ต.คลองชะอุ่น
อำเภอ:
พนม
จังหวัด:
สุราษฎร์ธานี
หมายเหตุ:
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน อนุกรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของชาติและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
  2. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
  2. ประชาชนทั่วไป