ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิรักบ้านเกิด ภาคใต้ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Love Southern Homeland Foundation ()
โทรศัพท์ 1:
074254716
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
074254542
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
132/2 ซ.10 ถ.ราชอุทิศ ต.หาดใหญ่
อำเภอ:
หาดใหญ่
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ รายได้ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม อนามัยและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกระบี่
 2. จังหวัดชุมพร
 3. จังหวัดตรัง
 4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 5. จังหวัดนราธิวาส
 6. จังหวัดปัตตานี
 7. จังหวัดพังงา
 8. จังหวัดพัทลุง
 9. จังหวัดภูเก็ต
 10. จังหวัดยะลา
 11. จังหวัดระนอง
 12. จังหวัดสงขลา
 13. จังหวัดสตูล
 14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

 1. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 2. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม
 3. การศึกษาอบรม
 4. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 5. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป