ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Phuket Environmental Foundation ()
โทรศัพท์ 1:
076-250439
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
อาคารกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โรงเตาเผาขยะ ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต
อำเภอ:
เมืองภูเก็ต
จังหวัด:
ภูเก็ต
หมายเหตุ:
เสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งตั้งเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ส่งเสริมการอบรม ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป