ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมคนรักถิ่น ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
075386044
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์ ม.9 ต.เชียรใหญ่
อำเภอ:
เชียรใหญ่
จังหวัด:
นครศรีธรรมราช
หมายเหตุ:
เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ฟื้ฟูทรัพยากร วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป