ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิอันดามัน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Save Andaman Network ()
โทรศัพท์ 1:
084-3071117
โทรศัพท์ 2:
089-7299600
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
35/1 หมู่ 4 ต.ควนปริง
อำเภอ:
เมืองตรัง
จังหวัด:
ตรัง
หมายเหตุ:
ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาองค์ความรู้ และดำเนินการให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรในพื้นที่ชายฝั่ง ลุ่มน้ำ และทะเลอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สีงคม วัฒนธรรม ศาสนา โดยใช้การมีส่วนร่วม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
  3. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
  4. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม
  5. ความเชื่อทางศาสนา

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป