ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคใต้ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
077544628
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
16 ซ.1 ถ.เอเชีย 41
อำเภอ:
หลังสวน
จังหวัด:
ชุมพร
หมายเหตุ:
เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน พัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมู๋บ้าน รวมทั้งส่งเสริมความมือกับหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมชุมชนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบทอดวัฒนธรรม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
  2. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  3. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป