ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Health for The Community Foundation ()
โทรศัพท์ 1:
081-0658457
โทรศัพท์ 2:
0848243751
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
56 หมู่ 16 ต.นอกเมือง
อำเภอ:
เมืองสุรินทร์
จังหวัด:
สุรินทร์
หมายเหตุ:
ส่งเสริมบทบาทและศักยภาพหญิงชายในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพชุมชน ฟื้นฟูภูมิปัญญา องค์ความรู้ชุมชน ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
  3. เพศ
  4. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
  2. ประชาชนทั่วไป