ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
LOEI Fund for Nature Conservation and Sustainable Development ()
โทรศัพท์ 1:
042-841679
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
phuluang@wwfthai.org
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
ตู้ปณ.1 ปท.วังสะพุง
อำเภอ:
วังสะพุง
จังหวัด:
เลย
หมายเหตุ:
เป็นองค์กรส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดการ การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์และการพัฒนา
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป