ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
๐ ๕๓๒๒ ๖๔๓๙
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
๐ ๕๓๔๑ ๐๑๕๒
อีเมล์:
info@ahrdc.org
เว็บไซต์:
http://www.AHRDC.ORG
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2015-03-10
ที่อยู่:
๓๕/๕ ถนนศิริธร ตำบลช้างเผือก
อำเภอ:
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย