ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สื่อมวลชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สถานีวิทยุ จส.100 ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
๐ ๒๓๕๐ ๓๑๐๐-๘
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
http://www.js/100.com
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2015-03-10
ที่อยู่:
บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ๑๔๐๐ อาคารตึกไทย ชั้น ๕ ถนนพระราม ๔ แขวงคลองเตย
อำเภอ:
คลองเตย
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
รางวัลเกียรติยศ "ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน" บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษญชน ประจำปี ๒๕๕๗
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย