ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชนภายใต้สมาคมฟื้นฟู้และพัฒนาลุ่มน้ำสาละวิน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
ngo_salaween@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2012-01-01
ที่อยู่:
7 ม.2 ต.สเมย
อำเภอ:
สบเมย
จังหวัด:
แม่ฮ่องสอน
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ชื่อความร่วมมือพิเศษ:
เครือข่ายอาสาสมัครสิทธิมนุษยชน
วันที่เริ่มทำ:
01/01/2012
วันที่สิ้นสุด:
01/01/70

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ประสานงาน

 1. นายเล่าฟั้ง บัณฑิตเทิดสกุล (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : -
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. ถิ่นกำเนิด
 2. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม
 3. สถานะของบุคคล
 4. สิทธิและเสรีภาพในชีวิต และร่างกาย
 5. เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
 6. สิทธิและสถานะของบุคคล
 7. อายุ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. เด็ก
 3. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด