ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สื่อพื้นบ้าน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
คณะลิเกสัญญาสุธาเทพ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
086-1673655
โทรศัพท์ 2:
085-1936555
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-29
ที่อยู่:
99 หมู่ 17 ตำบลปากแรต
อำเภอ:
บ้านโป่ง
จังหวัด:
ราชบุรี
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ชื่อความร่วมมือพิเศษ:
เครือข่ายสื่อพื้นบ้าน
วันที่เริ่มทำ:
29/07/2014
วันที่สิ้นสุด:
31/07/2014

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

 1. นายนพดล ภูศรี (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 99 หมู่ 17 ตำบล ปากแรต
  อำเภอ : บ้านโป่ง
  รหัสไปรษณีย์ : 70110
  หมายเลขโทรศัพท์ : 086-1673655

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. ประชาชนทั่วไป