ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0-5339-8872
โทรศัพท์ 2:
081-881-9901
โทรสาร:
อีเมล์:
knce@loxinfo.co.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2000-01-01
ที่อยู่:
252 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำบลสันทรายน้อย
อำเภอ:
สันทราย
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
1.เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมกระเหรี่ยง 2.เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนและสร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1.สร้างองค๋กรชุมชนเข้มแข็ง 2.อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประสานงาน

 1. นายไวยิ่ง ทองบือ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 252 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด
  อำเภอ : เมืองเชียงใหม่
  รหัสไปรษณีย์ : 50210
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5339-8872

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 4. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า