ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
หน่วยงานรัฐ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ศูนย์พิทักษ์สิทธิและคุ้มครองเด็ก จังหวัดน่าน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 5477 1638
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 5471 0211
อีเมล์:
ednan1@emisc.meo
เว็บไซต์:
http://www.meo.co.th
วันก่อตั้งองค์กร:
2001-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง
อำเภอ:
เมืองน่าน
จังหวัด:
น่าน
หมายเหตุ:
1. จัดหาที่เรียนให้เด็กด้อยโอกาสโดยสถาบันการศึกษา 2. เพื่อเป็นศูนย์ประสางานกลางของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก,เยาวชนและผู้ปกครองและบุคคลในสังคมตระหนักในความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิเด็กและร่วมกันดูแลปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือในด้านการศึกษา 2. รณรงค์ให้สังคมร่วมพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3. การวิจัยการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กนักเรียนในจังหวัดน่าน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นายเพชร ธรรมราช (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง
  อำเภอ : เมืองน่าน
  รหัสไปรษณีย์ : 55000
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. เชื้อชาติ
 2. ภาษา
 3. เพศ
 4. สถานะของบุคคล
 5. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. เด็ก