ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Thai Inter Religious Commission for Development ()
โทรศัพท์ 1:
0 2314 7385 - 6
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2314 7385 - 6
อีเมล์:
semsikkha_ram@yahoo.com
เว็บไซต์:
http://www.snf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=31
วันก่อตั้งองค์กร:
1979-12-17
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-09
ที่อยู่:
29/15 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
อำเภอ:
วังทองหลาง
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. เพื่อประสานงานระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา และการพัฒนา 2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับศาสนาเพื่อการพัฒนาตลอดจนศึกษาแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน 3. เพื่อฝึกอบรม และสรรหาทรัพยากรบุคคล และวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานที่ต้องการ ความช่วยเหลือ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การฝึกอบรม 2. การผลิตสื่อเผยแพร่ 3. การทำกิจกรรมในโครงการธัมมิกชุมชน, โครงการส่งเสริมศักยภาพแม่ชีไทย, กลุ่มเสขิยธรรม 4. การสร้างเครือข่ายระหว่างศาสนา
ประวัติโดยย่อ:
คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา (ศพพ.) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มและองค์กรที่มีแนวทางในการใช้ศาสนธรรม เพื่อการทำงานทางสังคม รวมทั้ง สนับสนุนเครือข่ายกัลยาณมิตร และการเรียนรู้ของพระสง์ แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ให้มีบทบาทในชุมชนและสังคมอย่างกว้างขวาง

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

  1. นายปรีดา เรืองวิชาธร (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 29/15 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2314 7385 - 6

ประเภทสิทธิ

  1. เสรีภาพในการนับถือศาสนา
  2. เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป