ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายกระเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Karen Network for Culture And Environment ()
โทรศัพท์ 1:
0-5339-8872
โทรศัพท์ 2:
0-1881-9901
โทรสาร:
0-5339-8872
อีเมล์:
buhpau@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2000-07-02
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
252 หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50200
อำเภอ:
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
สิทธิของชุมชนชาติพันธ์กระเหรี่ยง ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของกระเหรี่ยง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
- เรียกร้องความเป็นธรรมเรื่องป่าชุมชน - เรียกร้องสัญชาติ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกาญจนบุรี
 2. จังหวัดเชียงใหม่
 3. จังหวัดตาก
 4. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 5. จังหวัดราชบุรี

ผู้ประสานงาน

 1. นายไวยิ่ง ทองบือ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 252 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5339 8872
 2. ถาวร กัมพลกูล (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 252 หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  หมายเลขโทรศัพท์ : 086-786-0810

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 2. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า