ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สถาบันการศึกษา
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ศูนย์นิเวศน์ป่าชุมชนกำใสจาน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 1470 4771
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-15
ที่อยู่:
บริเวณโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ตำบลสมุด
อำเภอ:
ปราสาท
จังหวัด:
สุรินทร์
หมายเหตุ:
1. เพื่อศึกษาธรรมชาติและพัฒนาความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่า น้ำ ระบบนิเวศต่าง ๆ 2. เพื่อเห็นปัญหาปัจจุบันของการจัดโดยภาครัฐฝ่ายเดียว 3. เพื่อผลักดันพระราชบัญญัติป่าชุมชนและชุมชนต้องมีการบริหารจัดการ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. คัดค้านการให้สัมปทานพื้นที่ป่าเพื่อทำเหมืองระเบิดหินป้องโรงโม่ และการตักดินลูกรังขาย 2. การอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 3. จัดงานประเพณีต่าง ๆ เกี่ยวกับความเชื่อ 4. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสุรินทร์

ผู้ประสานงาน

 1. นายประเสริฐ ปลุกใจหาญ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : บริเวณโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ตำบลสมุด
  อำเภอ : เมืองสุรินทร์
  รหัสไปรษณีย์ : 32140
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 4. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 5. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป