ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อำเภอ:
หลักสี่
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
40 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-08-05
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-08-05
งบประมาณที่ใช้:
13,998 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

1. เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง 2. เพื่อศึกษา รวบรวม รับฟังความเห็นจากส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการ

  1. นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 48 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม