ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
อำเภอ:
หลักสี่
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
100 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-06-17
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-06-19
งบประมาณที่ใช้:
1,825,800 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

เพื่อเผยแพร่ ผลักดัน และขับเคลื่อนผลงานการศึกษาิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงยุทธศาสตร์ และเพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค๋กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในการส่งเสริมและค้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และสิทธิการพัฒนาที่ยั่งยืน * ขับเคลื่อนโครงการวิจัย 2 เรื่อง คือ แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ และเรื่อง ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 127 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม