ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
อำเภอ:
เมืองเลย
จังหวัด:
เลย
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
400 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-09-01
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-09-01
งบประมาณที่ใช้:
158,670 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชนบทบาท หน้าที่ และงานบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ๒. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการกลไกในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (นักศึกษา) ในกระบวนการยุติธรรม และส่งเสริมความรู้ในด้านกฎหมายขึ้นพื้นฐาน สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการอบรมวิชาการเรื่อง "การให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในศตวรรษที่ 21" โดยนายพิทักษ์ เกิดหอม ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ์ การจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน โดยแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ฐานที่1 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดย สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ฐานที่2 ชีวิตกับสิทธิขั้นพื้นฐาน โดย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฐานที่3 ความเสมอภาค โดย สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฐานที่4 สิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร โดย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "สิทธิความเสมอภาคของชีวิตมนุษย์" และการประกวดดนตรีโฟล์คซองเพื่อสิทธิมนุษยชน โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลการประกวดภาพถ่าย ชนะเลิศ นายภูมิภัทร วะลับ ชื่อภาพ เหตุใดจึงแตกต่าง รองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง น.ส.ณัฐสุดา แก้วก่ำ ชื่อภาพ อยากจะเป็น รองชนะเลิศ อันดับสอง นายวิทวัส ศรีสุจิตร ชื่อภาพ บัตรประจำตัวประชาชน รางวัลการประกวดดนตรีโฟล์คซอง ชนะเลิศ วง Seven chair รองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง วง camera 360 รองชนะเลิศ อันดับสอง วง Home Farmer

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 1 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม