ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
อำเภอ:
เมืองชัยภูมิ
จังหวัด:
ชัยภูมิ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
60 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-09-09
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-09-09
งบประมาณที่ใช้:
33,100 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเผยแพร่สิทธิมนุษยชน ความหมายและความสำคัญ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ ประเภทของสิทธิมนุษยชน และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๒. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ๓. เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาศึกษานำความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตต่อไป

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 1 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม