ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อำเภอ:
เมืองชัยภูมิ
จังหวัด:
ชัยภูมิ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
500 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-08-20
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-08-20
งบประมาณที่ใช้:
117,700 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึกและปลูกฝัง ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป 3. เพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้มีการบรรยายเรื่อง"ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน" โดยคุณพิทักษ์ เกิดหอม ผู้อำนวยการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ์ รวมทั้งการบรรยายและการอภิปรายเรื่อง"สิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาล" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษชนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให้เป็นเครือข่ายที่ส่งเสริมและขยายความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 1 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม