ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อำเภอ:
เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด:
อุบลราชธานี
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
500 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-08-01
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-08-01
งบประมาณที่ใช้:
46,150 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ ๒.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 1 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม