ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
ณ ห้องสุขวิช รังสิตพล ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอนกประสงค์บุญชง วีสมหมาย ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อำเภอ:
เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด:
ศรีสะเกษ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
2500 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-07-21
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-07-21
งบประมาณที่ใช้:
98,680 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้นักศึกษา เยาวชน ชุมชน ให้เข้าใจเรื่องของสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น ๒. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษในการรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน ๓. เพื่อจัดจุดบริการให้ความรู้ด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแก่นักศึกษา ๔. เพื่อพัฒนาผู้นำเยาวชนในด้านการถ่ายทอดความรู้หรือวิทยากรการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 1 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม