ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมยูเพลส
อำเภอ:
วารินชำราบ
จังหวัด:
อุบลราชธานี
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
250 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-08-21
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-08-21
งบประมาณที่ใช้:
85,150 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ "เยาวชนกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในชีวิตประจำวัน" โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนทั่วภาคอีสานเข้าร่วมการแข่งขัน 12 โรงเรียน และมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 150 คน ได้แก่ คณาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพื้นที่ภาคอีสาน บุคลากรการศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธีรพงษ์ สุวรรณกูฏ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 1 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม