ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมยูเพลส
อำเภอ:
วารินชำราบ
จังหวัด:
อุบลราชธานี
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
250 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-07-19
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-07-19
งบประมาณที่ใช้:
46,150 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 1 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม