ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมเทพนคร
อำเภอ:
เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด:
บุรีรัมย์
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
100 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-07-18
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-07-18
งบประมาณที่ใช้:
75,055 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างและพัฒนาความรู้ในด้านสุขภาพและสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย และประเด็นปัญหาที่สำคัญและเร่งด่วนรวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพและสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะเครือข่ายด้านวิชาการ นำไปสู่การจัดเวทีนโยบายสาธารณะเสนอความรู้ที่ได้จากการศึกษาเพื่อมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ๓. เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบเฝ้าวังและการศึกษาตรวจสอบสถานที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิของชุมชน

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 1 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม